SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako v spoločnosti Arnica Montana BB, s.r.o. spracovávame osobné údaje a akým spôsobom sú osobné údaje chránené. Radi by sme vás informovali o tom, akým spôsobom zhromažďujeme osobné údaje, o aké druhy informácií ide, a vysvetlili vám, ako sa tieto informácie používajú.

Spôsob, akým spracovávame osobné údaje, je v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecným nariadením EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej „GDPR“ – General Data Protection Regulation).

 Dôvod a akým spôsobom zhromažďujeme vaše osobné údaje ?

V súlade s princípom minimalizácie spracovania osobných údajov podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zhromažďujeme osobné údaje len vtedy, ak je to buď nevyhnutné pre vami požadované účely, ak sme tak povinní vykonať na základe platných a účinných právnych predpisov, alebo na účely plnenia zmlúv (aj pripravovaných) s vašou osobou a/alebo ak nám na to poskytnete váš dobrovoľný súhlas.

Vaše osobné údaje sú poskytované spoločnosti Arnica Montana BB, s.r.o. dobrovoľne, avšak ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť vybaviť nasledujúce činnosti:

 

 1. Použitie kontaktného formulára webovej stránky

Na to, aby naša spoločnosť mohla komplexne reagovať na Vašu správu alebo dopyt zadaný prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na stránke https://www.mediklin.sk, je potrebné spracúvanie niektorých Vašich osobných údajov.

Na tento účel môžu byť spracúvané nasledovné kategórie Vašich osobných údajov: titul, meno a priezvisko, kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo), obsah otázky/dopytu a poskytnutej odpovede.

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie a poskytovanie odpovedí na otázky a dopyty užívateľov portálu www.mediklin.sk. Za tým účelom je potrebné spracúvanie osobných údajov kvôli možnosti poskytnúť Vám odpoveď.

 

 1. Kontaktovanie spoločnosti Arnica Montana BB, s.r.o.

V prípade využitia ktorejkoľvek telefonickej linky alebo e-mailovej adresy uvedenej na webovej stránke, môže dôjsť k spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Na tento účel môžu byť spracúvané nasledovné kategórie Vašich osobných údajov: meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, obsah žiadostí, otázok, podnetov a sťažností a odpovedí prevádzkovateľa.

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie akýchkoľvek žiadostí, dopytov, otázok alebo sťažností zadaných prostredníctvom telefonickej linky alebo e-mailovej adresy. Spracúvanie Vašich osobných údajov je vo vzťahu k niektorým žiadostiam, otázkam, podnetom a sťažnostiam nevyhnutné za účelom ich vybavenia.

 

 1. Marketing

Účel spracúvania osobných údajov je podpora predaja – zasielanie marketingových ponúk, newsletter, informácií o produktoch a novinkách, získavanie klientov pre zvyšovanie obchodného obratu a podielu na trhu.

Na tento účel môžu byť spracúvané nasledovné kategórie Vašich osobných údajov: e-mailová adresa klientov.

V prípade, že nechcete odoberať tieto novinky, napíšte nám na mediklin@mediklin.sk.

 

 1. Povolenia odberateľov

Osobné údaje nevyhnutné na posudzovanie a kvalifikáciu Vás ako odberateľa (napr. či vy a vaša organizácia spĺňate určité požiadavky na kvalitu a certifikáciu). Podľa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sme ako spoločnosť oprávnená dodávať len držiteľom vybraných povolení na činnosť (na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni alebo verejnej lekárni, na poskytovanie odbornej veterinárnej činnosti, na poskytovanie ambulantnej ZS, na poskytovanie záchrannej služby).

Na tento účel môžu byť spracúvané nasledovné kategórie Vašich osobných údajov: konatelia spoločnosti, odborní zástupcovia, zodpovední zástupcovia: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátne občianstvo.

 

 1. Nákup a predaj produktov a služieb

Tieto údaje zhromažďujeme a používame na účely posudzovania potenciálneho obchodného vzťahu alebo udržiavania našich vzájomných obchodných vzťahov. Účelom spracúvania uvedených osobných údajov je nákup, predaj, distribúcia tovaru a služieb, zaistenie a vymáhanie záväzkov, vedenie obchodnej komunikácie a korešpondencie alebo plnenie zákonných povinností. Na tento účel môžu byť spracúvané nasledovné kategórie Vašich osobných údajov: názov vašej spoločnosti, sídlo, vaše meno, kontaktné údaje, bankové účty vašej spoločnosti, vaše povolanie a kvalifikácia, profesijné identifikačné údaje, údaje o organizácii a pridružených spoločnostiach vašej spoločnosti

 

 1. Uchádzači o zamestnanie

V prípade, keď prejavíte Váš záujem o zamestnanie v rámci našej spoločnosti, je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov ako uchádzača o zamestnanie.

Na tento účel môžu byť spracúvané nasledovné kategórie Vašich osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, resp. kontaktná adresa e-mailová adresa, telefónne číslo, pracovné skúsenosti, iné skúsenosti, záujmy, fotografia, ďalšie údaje uvedené vo Vašej žiadosti o zamestnanie, životopise, motivačnom liste, a pod.

Účelom spracúvania osobných údajov je nájdenie vhodného zamestnanca v súvislosti so zverejnenou ponukou voľného pracovného miesta a následné uzavretie pracovnej alebo obdobnej zmluvy.

 

 1. Zmluvní partneri – právnické osoby, fyzické osoby

V prípade, keď by naša spoločnosť uzavrela s Vami zmluvný vzťah, resp. na to, aby s Vami uzavrela zmluvný vzťah, je nevyhnutné, aby uchovávala a spracúvala Vaše osobné údaje.

Ak nie je v príslušnej zmluve alebo dohode uvedené inak, sú Vaše osobné údaje spracúvané spôsobom uvedeným nižšie, resp. spôsobmi, ktoré sú uvedené vo všeobecnej časti tohto dokumentu.

Poskytnutie Vašich osobných údajov spoločnosti Arnica Montana BB, s.r.o. je nevyhnutné za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, resp. dohody.

Na tento účel môžu byť spracúvané nasledovné kategórie Vašich osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, resp. kontaktná adresa, miesto podnikania, predmet podnikania, e-mailová adresa, telefónne číslo, osobné údaje uvedené v zmluve, resp. dohode; obsah zmluvy, resp. dohody.

 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje uchovávame podľa registratúrneho plánu a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Zmluvy uzavreté s fyzickými alebo právnickými osobami ešte 10 rokov od ukončenia platnosti zmluvy.

Zmluvy súvisiace s obchodnou činnosťou spoločnosti a osobné údaje dotknutých osôb sa uchovávajú ešte po 10 rokoch od ukončenia platnosti zmluvy, resp. po vysporiadaní zmluvného vzťahu, po splatení záväzku. Povolenia dodávateľov/odberateľov na činnosť uchovávame ešte 3 roky po ukončení platnosti pripadne po ukončení spolupráce.

Osobné údaje z evidencie došlej a odoslanej pošty, kontaktného formulára uvedeného na webovej stránke evidujeme 5 rokov od dátumu prijatia alebo odoslania.

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie uchovávané (spracúvané) maximálne po dobu trvania výberového konania na danú pozíciu, resp. do uzavretia pracovnej zmluvy na danú pozíciu.

Osobné údaje dotknutých osôb za účelom marketingu uchovávame 5 rokov od poskytnutia súhlasu.

 

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané (právny základ)?

V prípade, ak údaje získané o Vašej osobe predstavujú osobné údaje (to znamená, že na základe získaných údajov dokážeme identifikovať Vašu osobu), je nevyhnutné aby osobné údaje boli spracúvané na určitom právnom základe;

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ 2016/679 GDPR spracovávame vaše osobné údaje, keď ste vyjadrili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. Podľa čl. 7 ods. 3 Nariadenia EÚ 2016/679 GDPR máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Svoj súhlas môžete písomne odvolať písomne na emailovej adresu lekaren@mediklin.sk;

podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EÚ 2016/679 GDPR spracovávame vaše osobné údaje na účely plnenia zmluvy medzi našou spoločnosťou a vami;

podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EÚ 2016/679 GDPR spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie našich zákonných povinností, ako sú napr. prešetrovanie podnetov, exekúcií ( spracúvanie osobných údajov na účely exekúcie), spracovanie výberových konaní (výber zamestnancov na konkrétnu pracovnú pozíciu), agenda adaptačného procesu (vzdelávanie zamestnancov), personálna agenda (plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovno-právnym vzťahom a obdobným vzťahom), odvody do Sociálnej poisťovne (plnenie povinností zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni), odvody do zdravotnej poisťovne (plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni),dochádzka (vstupné karty na účely evidencie dochádzky), BOZP (plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia, PO, PZS), daňové povinností (plnenie daňových povinností ústavu), mzdová agenda (mzdová politika zamestnávateľa), plnenie povinností zamestnávateľa voči kontrolným orgánom, agenda pracovných ciest (Pracovné cesty), registratúra a správa registratúry, evidencia pošty, účtovná agenda (spracúvanie osobných údajov v účtovnej dokumentácii), obchodná agenda (spracúvanie osobných údajov na účely komunikovania s odberateľmi a dodávateľmi, na obchodnú komunikáciu), sťažností, sieťová bezpečnosť (kontrola IT z pohľadu sieťovej bezpečnosti), kontroly a audity, súdne a správne konania (vybavovanie súdnych sporov ), monitorovania priestorov (Zabezpečenie ochrany prevádzkovateľa, ochrany majetku a zdravia, odhaľovanie kriminality), inšpekčná činnosť + štátny dozor

podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ 2016/679 GDPR spracovanie údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany okrem prípadov, kde nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov. Oprávnenými záujmami sú:

plnenie zmluvných záväzkov uzatvorených medzi našou spoločnosťou a vami (právnické osoby alebo fyzické osoby), vrátane uplatňovania akýchkoľvek práv, ktoré podľa takej zmluvy vyplývajú;

 • osobné údaje uchádzačov o zamestnanie nevyhnutné na spracovanie výberového konania a úkonov pred uzavretím pracovnej zmluvy, resp. obdobnej zmluvy,
 • spracúvanie osobných údajov na účely komunikovania s dodávateľmi a na obchodnú komunikáciu,
 • spracúvanie osobných údajov na zodpovedanie žiadostí, dopytov, otázok alebo sťažností,
 • spracúvanie a vybavovanie reklamácií,
 • zhromažďovanie informácií o správe znalostí súvisiacich s internými procesmi, produktmi a službami,
 • vývoj, optimalizácia a zlepšovanie našich produktov a služieb,
 • vývoj, optimalizácia a zlepšovanie správy, organizačného riadenia a internej komunikácie,
 • riadenie rizík, ochranné opatrenia,
 • údržba IT infraštruktúry, zabezpečenia, odhaľovania a nápravy chýb,
 • monitorovania priestorov (Zabezpečenie ochrany prevádzkovateľa, ochrany majetku a zdravia, odhaľovanie kriminality).

Poskytovania a zverejňovania osobných údajov podľa § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. (Poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov zamestnancom tretím stranám v rozsahu podľa § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov);

 • vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií,
 • zdokumentovania poistnej udalosti v prostredí prevádzkovateľa.

Môžete za účelom uplatnenia svojich práv v oblasti ochrany osobných údajov kontaktovať osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov na adrese Sládkovičova 7A, 974 05 Banská Bystrica alebo mailom na lekaren@mediklin.sk. Tak isto máte právo podať sťažnosť ohľadom spracúvania svojich osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk.

 

Poskytujeme vaše osobné údaje ďalej ?

Prenos údajov tretím osobám sa neuskutočňuje. Nesprístupňujeme vaše osobné údaje, na ktoré ste nám dali súhlas ďalej.

 

Aké máte práva?

podľa čl. 7 ods. 3 Nariadenia EÚ 2016/679 GDPR máte Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u zamestnávateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Podľa čl. 15 Nariadenia EÚ 2016/679 GDPR máte Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Podľa čl. 16 Nariadenia EÚ 2016/679 GDPR máte Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Podľa čl. 17 Nariadenia EÚ 2016/679 GDPR máte Právo na vymazanie (na zabudnutie) – máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na plnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Podľa čl. 18 Nariadenia EÚ 2016/679 GDPR máte Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme používať.

Podľa čl. 20 Nariadenia EÚ 2016/679 GDPR máte Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Podľa čl. 21 Nariadenia EÚ 2016/679 GDPR máte Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré sú založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 

Dňa 31.5.2021